Kapituła Stopni Wędrowniczych

Skład kapituły:

Przewodniczący pwd. Michał Frąckiewicz HO  
Sekretarz pwd. Julita Gamoń HR    
     

REGULAMIN KAPITUŁY STOPNI WĘDROWNICZYCH HUFCA ZHP ŁASK

Kapituła Stopni Wędrowniczych Hufca ZHP Łask, zwana dalej „Kapitułą”, jest kapitułą stopni w rozumieniu pkt. 9 części „Zasady zdobywania stopni harcerskich” załącznika nr 1 „Systemu stopni harcerskich” do uchwały nr 40/XXXII Rady Naczelnej ZHP z 15 czerwca 2003 roku w sprawie przyjęcia instrumentu metodycznego – stopnie harcerskie.

1. Cele i organizacja Kapituły:
a. cele pracy Kapituły:
 otwieranie, prowadzenie i zamykanie prób wędrowniczych i na stopień Harcerza Orlego/Harcerki Orlej (dalej HO) oraz Harcerza Rzeczpospolitej/Harcerki Rzeczpospolitej (dalej HR);
 popularyzacja i zachęcanie do zdobywania stopni wśród wędrowników;
 dbanie o prawidłowy i zgodny z regulaminem przebieg prób.
b. do kompetencji Kapituły należy:
 przyznanie lub odmowa nadania naramiennika wędrowniczego;
 otwieranie, ocena i zamykanie prób na stopień HO i HR;
 wnioskowanie u przełożonych o nadanie stopnia.
c. struktura Kapituły:
 Członkowie Kapituły powoływani są przez Komendanta Hufca;
 członkami Kapituły mogą być wyłącznie harcerze posiadający minimum stopień HO lub odpowiadający stopień instruktorski (stopień przewodnika);
 decyzje podejmowane są zwykłą większością głosów przy składzie nie mniejszym niż 3 członków Kapituły;
 Kapituła wybiera w trybie głosowania swojego przewodniczącego i sekretarza;
 w czasie pracy Kapituła może uzupełniać swój skład o nowych członków;
 członkowie mogą zostać odwołani z pracy w Kapitule na własną prośbę, na wniosek Przewodniczącego Kapituły lub przez Komendanta Hufca.

2. Kompetencje i zadania członków Kapituły:
a.  kompetencje:
 przyznanie lub odmowa nadania naramiennika wędrowniczego;
 otwieranie, ocena i zamykanie prób na stopień HO i HR;
 wnioskowanie u przełożonych o nadanie stopnia.
b. zadania członków Kapituły:
 udział w pracach i spotkaniach Kapituły;
 realizacja zadań i celów Kapituły;
 przeprowadzenie rozmowy z kandydatem na stopień podczas otwarcia i zamknięcia prób;
 pomoc w układaniu prób wędrowniczych i na stopień HO i HR.
c. dodatkowe zadania przewodniczącego:
 reprezentowanie Kapituły na zewnątrz;
 podział obowiązków wśród kapituły, wyznaczanie celów i zadań;
 czuwanie nad prawidłową pracą i jakością Kapituły.

3. Dokumentacja Kapituły:
 w skład dokumentacji wchodzą: protokoły ze spotkań, ewidencja realizowanych prób i ich programy, regulaminy i wymagania prób na stopnie, niniejszy regulamin Kapituły. Kapituła będzie archiwizować zrealizowane próby.

4. Opiekun próby:
 opiekun próby wybierany jest przez osobę zdobywającą stopień w uzgodnieniu z Kapitułą;
 opiekunem próby wędrowniczej może być wędrownik posiadający naramiennik wędrowniczy;
 opiekunem próby na stopień może być harcerz ze stopniem równym lub wyższym od stopnia, na który odbywana jest próba.
 wspiera kandydata w przygotowaniu i realizacji próby;
 jest obecny ze swoim podopiecznym podczas otwierania i zamykania próby na spotkaniu Kapituły;
 opiniuje poziom realizacji próby przez swego podopiecznego;
 w przypadku uzasadnionych powodów może wnioskować o negatywne lub pozytywne, przedterminowe zamknięcie próby;
 na wniosek własny, kandydata lub Kapituły może on zostać odwołany z pełnionej roli.

5. Przebieg próby na stopień:
a. planowanie próby:
 wybór opiekuna;
 opracowanie zadań na stopień, według obowiązujących wymagań, wspólnie z opiekunem;
 złożenie wniosku i karty próby przed spotkaniem z Kapitułą.
b. otwarcie próby:
 zgłoszenie się na rozmowę wraz z opiekunem próby;
 przeanalizowanie całej karty próby, zadań i terminarza;
 rozmowa na temat planów kandydata dotyczących jego samorozwoju i samokształcenia;
 decyzja o otwarciu lub odmowie otwarcia próby.
c. realizacja zadań:
 realizacja poszczególnych zadań na stopień zgodnie z terminarzem próby;
 analizowanie poszczególnych zadań z opiekunem próby;
 gromadzenie dokumentacji z realizacji zadań;
 wszelkie zmiany w próbie powinny być zgłoszone do Kapituły w celu uzyskania jej zgody na zmianę.
d. zamknięcie próby:  
 zgłoszenie wniosku o zamknięcie próby na minimum tydzień przed spotkaniem Kapituły;
 zgłoszenie się na spotkanie wraz z opiekunem;
 przedstawienie i zaprezentowanie na forum Kapituły sprawozdania i dokumentacji z realizacji zadań na stopień;
 przedstawienie aktualnej książeczki harcerskiej i opłaconych składek członkowskich;
 rozpatrzenie wniosku oraz oceny kandydata (wystawionej przez opiekuna) przez Kapitułę;
 podjęcie uzasadnionej decyzji o zamknięciu próby z wynikiem pozytywnym lub negatywnym;
 złożenie u przełożonego wniosku o zamknięcie próby z wynikiem pozytywnym lub negatywnym.
e. czas trwania próby:
 zalecany czas trwania próby wędrowniczej: od 3 do 6 miesięcy;
 zalecany czas trwania próby na stopień HO: od 6 do 12 miesięcy;
 zalecany czas trwania próby na stopień HR: od 12 do 18 miesięcy.

 

Dostępni opiekunowie prób na stopnie HR i HO oraz próby wędrowniczej:
1) hm. Edward Józefiak
2) phm. Dominik Kaczor HR
3) phm. Piotr Ciebiada HR
4) phm. Beata Czapińska HR
5) phm. Rafał Raczyński HO
6) phm. Daniel Bobrycki HO
6) phm. Edward Kondratiuk HO
7) phm. Małgorzata Puchała
8) pwd. Wojciech Ruman HR
9) pwd. Julita Gamoń HR
10) pwd. Piotr Szumowski HR

Dostępni opiekunowie prób na stopień HO oraz próby wędrowniczej:
1) pwd. Michał Frąckiewicz HO
2) pwd. Jarosław Krzyżański HO
3) pwd, Agnieszka Kondratiuk
4) pwd. Magdalena Kondratiuk HO
5) pwd. Mateusz Liśkiewicz HO
6) pwd. Patrycja Augustyniak HO
7) pwd. Weronika Ruman HO
8) pwd. Olga Zawodzińska
9) pwd. Aleksandra Jędryka HO
10) pwd. Dagmara Zalarska
11) pwd. Klaudia Baśko
12) pwd. Ewa Borkowska
13) pwd. Paweł Walczybok
14) pwd. Andrzej Musalewski
15) pwd. Dariusz Gibas
16) HO Michał Krzyżański
17) HO Piotr Stasiak

Dostępni opiekunowie prób wędrowniczych:
1) ćw. Kacper Chojnacki
2) ćw. Przemysław Michoń
3) dh Krzysztof Szymczak
4) dh Adam Nadaj
5) sam. Klaudia Słapek
6) sam. Martyna Rubajczyk
7) ćw. Michał Taborowski
8) sam. Weronika Rędzikowska
9) ćw. Krystian Piotrowski

Ostatnio zmieniany czwartek, 08 wrzesień 2016 19:30

Zaloguj się, by skomentować

Więcej w tej kategorii:

Go to top