Komisja Stopni Instruktorskich

Skład HKSI:

Przewodniczący hm. Daniel Bobrycki  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Wiceprzewodniczący hm. Witosław Madej  
Członek Komisji hm. Edward Józefiak  
Członek Komisji phm. Małgorzata Puchała  
Członek Komisji phm. Grzegorz Żabicki  
     

 

Załącznik nr 1 do uchwały nr 2/2021 z dn. 26.04.2021 w sprawie zatwierdzenia regulaminu pracy KSI Hufca ZHP Łask

Regulamin pracy Komisji Stopni Instruktorskich Hufca ZHP Łask

I. Postanowienia ogólne

1. Podstawę prawną wydania niniejszego regulaminu stanowi uchwała nr 43/XXXVIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 2 października 2016 r. w sprawie systemu stopni instruktorskich.

2. Komisja Stopni instruktorskich Hufca ZHP Łask (dalej zwana Komisją) jest powoływana i odwoływana przez Komendanta Hufca. Komendant Hufca może dokonywać zmian w jej składzie.

3. Opiekun wspiera kandydata w przygotowaniu próby, utrzymuje z nim w czasie próby stały kontakt, udziela mu niezbędnych informacji i pomocy w realizacji zadań, może stwierdzać spełnienie wymagań próby. Po zamknięciu próby z wynikiem pozytywnym odpowiada za zorganizowanie Zobowiązania Instruktorskiego w wymaganym terminie.

4. Wszyscy instruktorzy mają prawo zgłaszać Komisji swoje uwagi i opinie o postawie i działalności osób odbywających próbę.

II. Zasady działania komisji

1. Pracą komisji kieruje przewodniczący lub wiceprzewodniczący Komisji.

2. Decyzje Komisji są prawomocne jeśli zostały podjęte w obecności co najmniej trzech członków Komisji, w tym przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego Komisji.

3. Spotkania Komisji odbywają się zgodnie z kalendarzem dostępnym w zasobach internetowych hufca. W przypadku braku spraw do załatwienia przewodniczący może odwołać spotkanie. W przypadku większej ilości spraw do załatwienia przewodniczący może zwołać dodatkowe spotkanie Komisji.

4. Podczas spotkań Komisji wymagane jest regulaminowe umundurowanie wszystkich osób obecnych na zbiórce. W szczególnych przypadkach przewodniczący Komisji może zwolnić z tego obowiązku.

5. Po złożeniu wymaganych dokumentów zostaje wyznaczony dokładny termin stawienia się kandydata na spotkanie z Komisją.

6. Komisja może pracować w formie:

a) stacjonarnej – w siedzibie Hufca ZHP Łask;

b) terenowej – wykorzystując kontakt z przyrodą;

c) wyjazdowej – w miejscu ustalonym z zainteresowanymi osobami oraz dogodnym dla kandydatów i opiekunów;

oraz w szczególnych przypadkach:

d) zdalnej – z wykorzystaniem narzędzia MS Teams oraz służbowych kont @zhp.net.pl;

e) hybrydowej – wykorzystując 2 z powyższych form jednocześnie.

7. W przypadku remisu w głosowania Komisji głos decydujący ma przewodniczący, a w razie jego nieobecności – wiceprzewodniczący.

III. Otwarcie próby

1. Komisja rozpatruje wniosek o otwarcie próby na stopień instruktorski po zapoznaniu się z następującymi dokumentami:

• wniosek o otwarcie próby wg. załączonego wzoru;

• program próby;

• opinia bezpośredniego przełożonego;

i po bezpośredniej rozmowie z kandydatem i opiekunem próby.

2. Dokumenty należy przekazać Komisji zgodnie z kalendarzem dostępnym w zasobach internetowych hufca, składając je drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z imiennej skrzynki służbowej @zhp.net.pl, do wiadomości opiekuna próby na adres imiennej skrzynki służbowej @zhp.net.pl

3. Kandydat dokonuje prezentacji siebie oraz programu swojej próby w dowolnej formie, jednak w czasie nie dłuższym niż 30 min.

4. Komisja może odmówić otwarcia próby, jeżeli stwierdzi nieprzygotowanie kandydata do podjęcia próby.

5. Komisja może podjąć decyzję o warunkowym otwarciu próby na stopień. Jeżeli Komisja stwierdzi wypełnienie warunku, otwiera próbę bez ponownego stawiania się kandydata przed Komisją. Komisja może upoważnić członka Komisji do stwierdzenia wypełnienia warunku.

6. Podczas trwania próby kandydat może być wizytowany przez osoby upoważnione przez Komisję.

IV. Zamknięcie próby

1. Komisja rozpatruje wniosek o zamknięcie próby na stopień instruktorski po zapoznaniu się z następującymi dokumentami:

• wniosek o zamknięcie próby wg. załączonego wzoru;

• opinia opiekuna próby na temat kandydata i przebiegu jego próby;

• opinia komendanta hufca;

• opinia bezpośredniego przełożonego;

• pisemny raport z przebiegu próby, zrealizowania wymagań i spełnienia warunków zamknięcia próby oraz osiągnięcia poziomu opisanego w idei stopnia;

• dokumentacja powstała w wyniku realizacji próby;

oraz po bezpośredniej rozmowie z kandydatem i opiekunem próby.

2. Dokumenty należy przekazać Komisji zgodnie z kalendarzem dostępnym w zasobach internetowych hufca, składając je drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z imiennej skrzynki służbowej @zhp.net.pl, do wiadomości opiekuna próby na adres imiennej skrzynki służbowej @zhp.net.pl.

3. Kandydat dokonuje podsumowania swojej próby w dowolnej formie, jednak w czasie nie dłuższym niż 30 min. W trakcie podsumowanie należy wskazać zrealizowanie wymagań i spełnienie warunków zamknięcia próby oraz osiągnięcie poziomu opisanego w idei stopnia.

4. Komisja, przed wnioskowaniem o zamknięcie próby, ma prawo wyznaczenia kandydatowi zadań dodatkowych. W takim wypadku kandydat po wykonaniu zadań dodatkowych stawia się na ponowne spotkanie z Komisją.

5. Komisja może podjąć decyzję o warunkowym zamknięciu z wynikiem pozytywnym próby na stopień. Jeżeli Komisja stwierdzi wypełnienie warunku, zamyka próbę bez konieczności ponownego stawienia się kandydata przed Komisją. Komisja może upoważnić członka Komisji do stwierdzenia wypełnienia warunku.

6. Komisja może wnioskować o zamknięcie próby z wynikiem negatywnym, jeżeli stwierdzi niewłaściwą postawę kandydata, albo gdy zadania zrealizowane w próbie uzyskają złą ocenę bądź zajdą inne okoliczności, które, zdaniem Komisji uniemożliwią przyznanie stopnia instruktorskiego.

7. Komisja może na wniosek opiekuna lub bezpośredniego przełożonego kandydata wnioskować o zamknięcie próby z wynikiem negatywnym w przypadku zaprzestania przez kandydata działalności w ZHP.

V. Obieg dokumentów

1. Wszystkie dokumenty należy przekazywać Komisji w formie elektronicznej na adres mailowy Komisji z zastrzeżeniem punktu 2.

2. Dokumenty wymagające podpisu należy przekazać Komisji w oryginale, jego skan z widocznym podpisem lub dokument elektroniczny wysłany z imiennej skrzynki w domenie zhp.net.pl osoby, która dokument podpisuje (dotyczy to m. in. wniosku oraz opinii).

VI. Postanowienia końcowe

1. Prawo ostatecznej interpretacji Regulaminu, jak również stosowania wyjątków należy do Komisji.

 

 

 

 

Ostatnio zmieniany wtorek, 03 sierpień 2021 16:14

Zaloguj się, by skomentować

Więcej w tej kategorii:

Wspierają Nas!

   NFOSiGW FSusrMENWFOSiGWLodzkiUWUMKuratoriumPowiatLaskiGminaPoddebice

Go to top