Wydrukuj tę stronę

Komisja Stopni Instruktorskich

Skład HKSI:

Przewodniczący hm. Daniel Bobrycki  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Wiceprzewodniczący hm. Witosław Madej  
Członek Komisji hm. Edward Józefiak  
Członek Komisji phm. Małgorzata Puchała  
Członek Komisji phm. Grzegorz Żabicki  
     

Regulamin pracy

Komisji Stopni Instruktorskich

Hufca ZHP Łask

I. Postanowienia ogólne:

1.    Podstawę prawną wydania niniejszego regulaminu stanowi uchwała nr 43/XXXVIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 2 października 2016 r. w sprawie systemu stopni instruktorskich.

2.    Komisja Stopni instruktorskich Hufca ZHP Łask (dalej zwana Komisją) jest powoływana i odwoływana przez Komendanta Hufca. Komendant Hufca może dokonywać zmian w jej składzie.

3.    Opiekun wspiera kandydata w przygotowaniu próby, utrzymuje z nim w czasie próby stały kontakt, udziela mu niezbędnych informacji i pomocy w realizacji zadań, może stwierdzać spełnienie wymagań próby. Po zamknięciu próby z wynikiem pozytywnym odpowiada za zorganizowanie Zobowiązania instruktorskiego.

4.    Wszyscy instruktorzy mają prawo zgłaszać Komisji swoje uwagi i opinie o postawie i działalności osób odbywających próbę.

II. Zasady działania komisji:

1.    Pracą komisji kieruje przewodniczący lub wiceprzewodniczący Komisji.

2.    Decyzje Komisji są prawomocne jeśli zostały podjęte w obecności co najmniej trzech członków Komisji, w tym przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego Komisji.

3.    Spotkania Komisji odbywają się raz w miesiącu. W przypadku braku spraw do załatwienia przewodniczący może odwołać spotkanie.

4.    Przy otwarciu i zamknięciu próby wymagane jest regulaminowe umundurowanie zarówno zainteresowanego jak i opiekuna próby.

5.    Po złożeniu wymaganych dokumentów zostaje wyznaczony dokładny termin stawienia się kandydata na spotkanie z Komisją.

6. W przypadku zebrania kilku kandydatów poza siedzibą hufca możliwe jest wyjazdowe posiedzenie Komisji.

III. Otwarcie próby

1.   Komisja rozpatruje wniosek o otwarcie próby na stopień instruktorski po zapoznaniu się z następującymi dokumentami:

•         wniosek o otwarcie próby wg. załączonego wzoru (zawierający opis przebiegu pracy harcerskiej)

•         aktualny wpis do ewidencji;

•         program próby;

•         opinia komendanta hufca;

•         opinia bezpośredniego przełożonego (w przypadku gdy jest nim komendant hufca – innego instruktora nadzorującego pracę kandydata);

i po bezpośredniej rozmowie z kandydatem w obecności opiekuna próby.

2.   Dokumenty należy przekazać Komisji nie później niż tydzień przed planowanym posiedzeniem Komisji, składając je drogą elektroniczną lub na dyżurze komisji, zaś informację o zamiarze otwarcia próby należy przekazać KSI na co najmniej 2 tygodnie przed planowanym posiedzeniem KSI.

3.   Komisja ma prawo zmienić, za zgodą kandydata, program próby, opiekuna próby i czas jej trwania.

4.   Komisja może odmówić otwarcia próby, jeżeli stwierdzi nieprzygotowanie kandydata do podjęcia próby.

5.   Komisja może podjąć decyzję o warunkowym otwarciu próby na stopień. Jeżeli Komisja stwierdzi wypełnienie warunku, otwiera próbę bez ponownego stawiania się kandydata przed Komisją. Komisja może upoważnić członka Komisji do stwierdzenia  wypełnienia warunku.

6.   Podczas trwania próby kandydat może być wizytowany przez osoby upoważnione przez Komisję.

IV. Zamknięcie próby

1. Komisja rozpatruje wniosek o zamknięcie próby na stopień instruktorski po zapoznaniu się z następującymi dokumentami:

•         opinia (rekomendacja) opiekuna próby na temat kandydata i przebiegu jego próby;

•         program próby z udokumentowaniem zrealizowanych zadań;

•         opinia komendanta hufca

•         opinia (rekomendacja) bezpośredniego przełożonego(w przypadku gdy jest nim komendant hufca – innego instruktora nadzorującego pracę kandydata);

•         aktualny wpis do ewidencji;

•         pisemny raport z przebiegu próby na stopień z opisem spełnienia idei stopnia

oraz po bezpośredniej rozmowie z kandydatem i opiekunem próby. 

2. Dokumenty należy przekazać Komisji nie później niż tydzień przed planowanym posiedzeniem Komisji, składając je drogą elektroniczną lub na dyżurze komisji, zaś informację o zamiarze otwarcia próby należy przekazać KSI na co najmniej 2 tygodnie przed planowanym posiedzeniem KSI.

3.   Komisja, przed wnioskowaniem o zamknięcie próby, ma prawo wyznaczenia kandydatowi zadań dodatkowych. W takim wypadku kandydat po wykonaniu zadań dodatkowych stawia się na ponowne spotkanie z Komisją.

4.   Komisja może podjąć decyzję  o warunkowym zamknięciu z wynikiem pozytywnym próby na stopień. Jeżeli Komisja stwierdzi wypełnienie warunku, zamyka próbę bez konieczności ponownego stawienia się kandydata przed Komisją. Komisja może upoważnić członka Komisji do stwierdzenia wypełnienia warunku.

5.  Komisja może wnioskować o zamknięcie próby z wynikiem negatywnym jeżeli stwierdzi niewłaściwą postawą kandydata, albo gdy zadania zrealizowane w próbie uzyskają złą ocenę bądź zajdą inne okoliczności, które, zdaniem Komisji uniemożliwią przyznanie stopnia instruktorskiego.

6.  Komisja może na wniosek opiekuna lub bezpośredniego przełożonego kandydata wnioskować o zamknięcie próby z wynikiem negatywnym w przypadku zaprzestania przez kandydata działalności w ZHP.

 

 

 

Ostatnio zmieniany czwartek, 28 styczeń 2021 17:55

Zaloguj się, by skomentować